Privacy policy
 Deze privacy policy is van toepassing op de door Gielink Pensioenrecht B.V. geëxploiteerde website www.gielinkpensioenrecht.nl, alsmede op alle gegevens die door Gielink Pensioenrecht worden verwerkt in verband met het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening. Gielink Pensioenrecht respecteert uw persoonlijke levenssfeer. We kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. We achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande en toekomstige waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen we de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt uiteengezet welke persoonsgegevens we verwerken, voor welk doel en op welke wijze dit geschiedt. Bij gebruik van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens door ons op de wijze zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Doeleinden verwerking Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen aanbieden en verbeteren van de website;
 • het versturen van mailings via e-mail;
 • vaststellen van gebruikersstatistieken van de website;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verzameling van persoonsgegevens door gebruik website Als u onze website bezoekt, worden automatisch enkele technische gegevens verstrekt, namelijk:

 • IP-adres (dat anoniem wordt gemaakt);
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt;
 • welke pagina’s u bezoekt op onze website, en
 • vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen.

Indien u online mailings van Gielink Pensioenrecht niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig aan ons doorgeven met een bericht aan miek@gielinkpensioenrecht.nl.

Beveiliging van uw gegevens Gielink Pensioenrecht draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit vereist is volgens de wet. In geen geval worden uw persoonsgegevens verkocht aan anderen.

Bewaartermijnen We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt zijn.

Wijzigingen Gielink Pensioenrecht behoudt zich het recht voor om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom zinvol om regelmatig deze privacy policy te lezen.

Vragen en recht op inzage en correctie Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gielink Pensioenrecht, of inzage in, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 06-23036732 of jos@gielinkpensioenrecht.nl.