Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die aan Gielink Pensioenrecht worden verstrekt zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden Gielink Pensioenrecht B.V.

Gielink Pensioenrecht is de handelsnaam van Gielink Pensioenrecht B.V. (hierna te noemen: GPR BV), een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich tot doel stelt de praktijk uit te oefenen van pensioenjurist en die van belastingadviseur.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle vervolgopdrachten die aan GPR BV zijn of worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor GPR BV uitsluitend bindend indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door GPR BV. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, die een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigen voor de gevallen waarin de opdracht met het oog op een bepaalde (rechts)persoon is verleend of aan twee of meer (rechts)personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.
 3. Indien en voor zover zij dat nodig acht, is GPR BV gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. GPR BV wordt door opdrachtgever gemachtigd om daarbij eventuele voorwaarden van die derde, zoals een beperking van aansprakelijkheid, namens opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Het door GPR BV aan opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door GPR BV vast te stellen (en eventueel periodiek aan te passen) uurtarieven.
 5. Eventuele door GPR BV ten behoeve van de opdrachtgever aan derden betaalde kosten (zoals – maar niet beperkt tot – griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit registers, vertaalkosten, koerierskosten en dergelijke) worden separaat tegen kostprijs aan opdrachtgever doorbelast.
 6. Voor zover vereist worden alle declaraties verhoogd met het geldende omzetbelasting percentage. Als op een later tijdstip blijkt dat GPR BV de heffing van omzetbelasting ten onrechte achterwege heeft gelaten, is opdrachtgever alsnog tot de betaling daarvan gehouden.
 7. De termijn waarbinnen opdrachtgever declaraties van GPR BV dient te voldoen bedraagt 14 dagen. Na afloop van deze termijn is de wettelijke rente verschuldigd zoals die geldt voor handelstransacties. Als betaling ook na eerste aanmaning uitblijft, wordt opdrachtgever bovendien een bijdrage verschuldigd in de incassokosten van 15% van het declaratiebedrag, zulks onverminderd het recht van GPR BV om alle werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten door te belasten.
 8. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht (zowel die wegens toerekenbare tekortkoming als die wegens onrechtmatige daad) is beperkt tot het bedrag waarop de door GPR BV via AON Risk Services gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (verzekerde som: € 1.000.000) aanspraak geeft, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico (€ 2.000).
 9. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de in artikel 9 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door GPR BV in rekening gebrachte honorarium ter zake van de desbetreffende opdracht met een maximum van € 50.000.
 10. In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor GPR BV aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door GPR BV gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 11. Iedere aansprakelijkheid van GPR BV voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, met dien verstande dat GPR BV eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding die zij zelf jegens die derde verkrijgt aan opdrachtgever zal overdragen.
 12. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart GPR BV dan ook voor alle aanspraken van die derden ter zake.
 13. Iedere aanspraak van opdrachtgever ten opzichte van GPR BV vervalt indien deze GPR BV niet in rechte heeft betrokken binnen zes maanden na de dag waarop opdrachtgever bekend werd (of redelijkerwijze bekend had kunnen worden) met de feiten waarop deze aanspraak is gebaseerd.
 14. Niet alleen GPR BV, maar ook alle andere (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 15. Op grond van wettelijke verplichtingen kan GPR BV gehouden zijn informatie over de opdrachtgever of door deze uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan opdrachtgever te melden. Opdrachtgever is met deze verplichtingen bekend en aanvaardt dat GPR BV deze nakomt.
 16. Op de rechtsverhouding tussen GPR BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen GPR BV en een opdrachtgever.